I skoldebatten förekommer många åsikter om den kommunalisering som socialdemokraterna i ledning av dåvarande utbildningsminister Göran Persson genomförde i början av 90-talet. Flera olika politiker skyller skolans dåliga resultat på kommunaliseringen av skolan men är inte villiga att ta ansvar för detta. Bland fackförbunden är det endast Lärarnas Riksförbund (LR) som driver frågan om förstatligandet. De vill att staten ska ta över skolan och driva den precis som staten gjorde före kommunaliseringen.

Det intressanta är att det finns ingen som egentligen vet hur detta ska gå till och när detta ska ske. Ska vi igen utsätta oss för en ny reform innan de reformer som är igångsatta har hunnit sätta sig? Låt de reformer som genomförs sätta sig och se vad blir det för resultat av dem. Har vi råd att lägga resurser på att utreda och genomföra en ofantligt stor omorganisation som det innebär att förstatliga skolan? Det viktiga i dagens läge är att se vad kan vi göra NU. Vilka resurser behöver skolan NU. Att vi behöver öka likvärdigheten mellan skolorna är självklart och vi måste kunna erbjuda en likvärdig undervisning. Staten har ett stort ansvar i detta och har stora möjligheter att genom riktade insatser via budget samt genom lag och allmänna råd kunna se till att likvärdigheten ökar. Staten behöver vara tydliga med vad pengarna ska användas till och inte ges som ett allmänt statsbidrag.

Vad innebär ett förstatligande? Hur ska det genomföras? Vad är det som ska förstatligas? Lokaler? Arbetsgivaransvaret? Ekonomi? Hur ska vi göra med friskolorna? Folkpartiet är en stark anhängare av friskolor… När jag söker på internet efter hur vi ska göra så verkar det som att ingen egentligen vet hur det ska göras. Folkpartiet skriver:

Exakt hur det ska gå till ska vi utreda, men en sak är säker: dagens dubbelkommando med både stat och kommun som ansvariga ska bort. Staten ska ha hela ansvaret för skolans kunskapsuppdrag.(Christer Nylander, Fp)

I Pedagogiska magasinet i artikeln ”Vem ska ha makten över skolan?” intervjuas bland annat Tina Acketoft, Folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet, samt Bo Jansson, ordförande i LR, kring frågan om förstatligande. Det är spännande att de två som hörs mest, LR och Folkpartiet, inte kan svara på hur förstatligandet ska gå till. Det finns idéer men inga egentliga förslag att kunna ta ställning till. Kom med konkreta förslag på på hur det ska gå till så vi har något konkret att ta ställning till. Men det kanske vi inte kan förvänta oss?

Hans Åberg, ledamot av landstingsfullmäktige Stockholms län, skriver i sin blogg kring hur ett förstatligande av skolan fungerar i Stockholm. Jag tycker väl att ordvalet kanske inte riktigt passar in men det är intressant att läsa hur Stockholm stad har gjort kring att arbeta med skolfrågan. Han skriver att ett av de första besluten som fattades efter valet 2006 var att decentralisera skolan från 14 olika stadsdelar till en central förvaltning. Det verkar ha varit ett lyckosamt beslut enligt Åberg. Jag är benägen att hålla med att i en stor kommun så bör man styra skolfrågorna centralt. Men jag är inte helt övertygad om att staten ska ta över skolan helt och hållet. Jag tror på en starkare statlig styrning där staten genom Skollagen, Skolverket och Skolinspektionen styr skolan mot en ökad likvärdighet. Genom tydliga statliga anslag till bland annat undervisning, särskilt stöd och löner så är chansen klart större att vi ökar likvärdigheten i undervisningen. Låt oss få arbetsro och låt oss göra det vi ska göra. Låt oss få genomföra reformen Lgr 11 så att läroplanen genomförs fullt ut i skolorna. Vi har bara arbetat med den i tre år och nu börjar den sitta ordentligt i oss lärare.

Politikerna måste börja lyssna på professionen och till forskningen. Som det ser ut nu så lyssnar man hellre på sina egna ”bra” idéer. Hade Björklund lyssnat på forskningen så hade han insett att betyg från årskurs 4 inte är en bra idé.

  • Börja lyssna på oss lärare som arbetar i skolan!
  • Låt oss få arbetsro! 
  • Höj lönerna för hela kollektivet – inte bara för förstelärarna!
  • Se till att skapa goda förutsättningar för lärande! 

Vi är professionella! #lyftskolan #skolanförst

Intressanta bloggar och artiklar för och emot förstatligande:

Varför skolan bör återförstatligas 

Det går inte att förstatliga skolan

Sluta med reformer – stärk likvärdigheten

Svenskarna vill förstatliga skolan

Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över